Oferta dla firm

Prowadzenie obsługi księgowej dla firm zgodnie z obowiązującymi przepisami:
• księgi rachunkowe
• książka przychodów i rozchodów
• ryczałt ewidencjonowany
• ewidencja przychodów, środków trwałych i wyposażenia
• ewidencja sprzedaży i zakupów VAT
• sporządzanie deklaracji podatkowych US
• kadry, płace i rozliczenia ZUS
• sporządzanie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
• opracowywanie zakładowego planu kont
• sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów
• kontakty z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
• dla osób planujących założenie własnej firmy oferujemy pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej bądź spółki

Usługi dodatkowe
• sporządzanie wniosków kredytowych, analiz finansowych
• przygotowanie wszelkiej dokumentacji do leasingu

Oferta dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

• zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (PIT)
• zwrot VAT niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM)